New Vacancy For Computer Officer 2068 – 08 [राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्रा.) (आ.प्र., समावेशी तथा खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन]

परीक्षाको किसिमः – लिखित र अन्तर्वार्ता ।
परीक्षा केन्द्रः– विद्यालय निरीक्षक पदको लागि आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,
काठमाडौं, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेत र सुदूरपश्चिमाञ्चल
क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलमा लिखित परीक्षा हुनेछ । साथै अन्य पदहरुको हकमा काठमाडौंमा परीक्षा हुनेछ ।
परीक्षा दस्तुरः ः– निजामती सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको लागि रु. ७००।– (सातसय) बुझाउनु पर्ने र त्यसपछिका थप प्रत्येक अन्य
किसिम÷समूहका लागि रु. ३००।– (तीनसय) थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने ।
दरखास्त दिने स्थानः थानः– काठमाडौंको हकमा काठमाडौं उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्र, अनामनगर र काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा
आयोगका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु र अञ्चल कार्यालयहरु ।
दरखास्त दिने अन्तिम मितिः मितिः– २०६८।८।२० गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर २०६८।८।२७ गतेसम्म ।
अन्तर्वार्ता हुने मितिः मितिः– लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुंदा सूचना गरिने छ ।
पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरणः णः– सेवा, समूह सम्बन्धी ।
तलबः तलबः– प्रचलित स्केल बमोजिम ।
सेवा सम्बन्धी मन्त्रालयः मन्त्रालयः– सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

lok sewa notice for computer ofice and engineers

 

New Application Form
Notice 2068-08-05

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s