New Vacancy For Computer Officer 2068 – 08 [राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्रा.) (आ.प्र., समावेशी तथा खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन]

परीक्षाको किसिमः – लिखित र अन्तर्वार्ता ।
परीक्षा केन्द्रः– विद्यालय निरीक्षक पदको लागि आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,
काठमाडौं, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेत र सुदूरपश्चिमाञ्चल
क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलमा लिखित परीक्षा हुनेछ । साथै अन्य पदहरुको हकमा काठमाडौंमा परीक्षा हुनेछ ।
परीक्षा दस्तुरः ः– निजामती सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको लागि रु. ७००।– (सातसय) बुझाउनु पर्ने र त्यसपछिका थप प्रत्येक अन्य
किसिम÷समूहका लागि रु. ३००।– (तीनसय) थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने ।
दरखास्त दिने स्थानः थानः– काठमाडौंको हकमा काठमाडौं उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्र, अनामनगर र काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा
आयोगका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु र अञ्चल कार्यालयहरु ।
दरखास्त दिने अन्तिम मितिः मितिः– २०६८।८।२० गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर २०६८।८।२७ गतेसम्म ।
अन्तर्वार्ता हुने मितिः मितिः– लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुंदा सूचना गरिने छ ।
पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरणः णः– सेवा, समूह सम्बन्धी ।
तलबः तलबः– प्रचलित स्केल बमोजिम ।
सेवा सम्बन्धी मन्त्रालयः मन्त्रालयः– सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

lok sewa notice for computer ofice and engineers

 

New Application Form
Notice 2068-08-05

Advertisements

Annual calendar of Lok Sewa Aayog for Computer Jobs Positions

Recently (2066 Shrawan 27 B.S.) Public Service Commission has circulated their New Annual Calendar. I have presented the information related to Computer Jobs Positions as follows:

Computer Officer

Vacancy Announcement for Computer Officer:
Mangshir
Written Examination of Computer Officer:
Magh – Falgun
Result of Written Examination of Computer Officer:
Baishakh-Jestha
Practical Examination and Interview of Computer Officers:
Ashar – Shrawan
Result of Practical Examination and Interview :
Ashar – Shrawan
Posting:
Ashar Shrawan

Computer Operator

Vacancy Announcement for Computer Operator:
Magh
Written Examination of Computer Operator:
Baishakh – Jestha
Result of Written Examination of Computer Operator:
Bhadra – Ashad
Practical Examination and Interview of Computer Operator:
Kartik – Mangshir
Result of Practical Examination and Interview of Computer Operator:
Kartik – Mangshir
Posting:
Kartik – Mangshir

Assistant Computer Operator

Vacancy Announcement for Assistant Computer Operator:
Chaitra
Written Examination of Assistant Computer Operator:
Jestha – Ashadh
Result of Written Examination of Assistant Computer Operator:
Ashoj – Kartik
Practical Examination and Interview of Assistant Computer Operator:
Mangshir – Paush
Result of Practical Examination and Interview:
Mangshir – Paush
Posting:
Mangshir – Paush